O Nas

logo z dziecmi

jest otwarte od poniedziałku do piątku

od 16 do 20

 

CZYM JEST ORATORIUM?

Świat dzisiejszy, w którym następuje ogromny postęp cywilizacyjny, niesie również ze sobą również zagrożenia dla integralnego rozwoju młodego człowieka. Zagrożenia te wynikają z szybkiego rozwoju technicznego i związanej z nim zmiany stylu i tempa życia. Rodzice wychowujący dzieci, mają coraz mniej czasu, który mogą im poświęcić. Rodziny dotyka w coraz większym stopniu problem bezrobocia, który powoduje radykalne obniżenie stopy życiowej. Wszystkie te czynniki powodują, że rodzice często nie są w stanie sami w pełnym zakresie zapewnić wychowania i wykształcenia własnego potomstwa. Z pomocą spieszą im instytucje zorganizowane: przedszkola, szkoły oraz pozaszkolne ośrodki wychowawcze. Jest to również wyzwanie dla wspólnoty Kościoła, aby przyjść z pomocą rodzinom nie tylko w wymiarze duszpasterskim, ale również w procesie wychowawczym. Dlatego w parafiach organizowane są różne formy działalności wychowawczo duszpasterskiej na rzecz dzieci i młodzieży, takie jak: wspólne świętowanie najważniejszych uroczystości, festyny, działalność rekreacyjno sportowa, pielgrzymki i wycieczki, kolonie i obozy wakacyjne i zimowe oraz półkolonie.

Jedną ze szczególnych form pomocy potrzebującym wsparcia rodzinom są prowadzone przy niektórych parafiach świetlice środowiskowe dla dzieci, angażujące w dzieło wychowawczo duszpasterskie środowisko lokalne. Działalność ta ma jednak często charakter spontaniczny i nieuporządkowany. Dlatego propozycją systematycznego działania na polu wychowawczo - duszpasterskim jest oratorium parafialne. Ta forma pracy z dziećmi i młodzieżą znana jest już od czasów św. Filipa Nereusza.

Dzieło oratorium rozwinął w XIX wieku we Włoszech św. Jan Bosko, nadając mu charakter ośrodka wychowawczo-duszpasterskiego dla młodzieży. Oratorium Księdza Bosko stało się swego rodzaju centrum młodzieżowym bogatym w rozrywkę, imprezy sportowe, gry i naukę katechezy. Z czasem dzieło świętego, jako doskonała odpowiedź na potrzeby ówczesnej młodzieży, zaczęło się rozrastać, stając się dla młodych domem i szkołą. 

 

ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W WARSZAWIE

Oratorium jako środowisko wychowawcze skupiające młodzież i dzieci, istnieje przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego już od 1931 roku, odkąd przybyli tu salezjanie podejmując pracę duszpasterską. Tak jak chciał Ksiądz Bosko Oratorium stało się dla młodych przede wszystkim DOMEM, który przygarnia bo tu znajdują miejsce dzieci i młodzież, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną potrzebują pomocy i wsparcia. Oratorium realizuje też wymiar PARAFII, która ewangelizuje, bo wielu młodych, których ogarnia swoją opieką jest zagubionych w swojej wierze. Dalej, Oratorium jest SZKOŁĄ, która przygotowuje do życia oraz PODWÓRKIEM, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Tu dzieci i młodzież uczą się budować pozytywne więzi z drugim człowiekiem. Te cztery wymiary znajdują konkretne odzwierciedlenie w codziennej pracy wychowawczo - duszpasterskiej naszego Oratorium.

 

Rozeznanie środowiska

Dzielnica Warszawa Praga - Północ, a zwłaszcza Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której funkcjonuje Oratorium, jest środowiskiem, w którym żyje wiele rodzin ubogich materialnie oraz rodzin wielodzietnych, stąd istnieje duże zapotrzebowanie na zajęcia pozaszkolne, rekreację i spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży. Oratorium otwarte jest na wszystkich tych, którzy pragną wzrastać spędzając wolny czas w duchu wartości chrześcijańskich. Nie jest ono jednak domem kultury, salą gier czy klubem sportowym, ale środowiskiem, gdzie młodzież i dzieci, mając wiele propozycji działania w różnych grupach zainteresowań, mogą wzrastać przez zabawę, modlitwę, sport i pacę nad sobą. Oratorium proponuje integrację między wiarą a życiem, rekreacją a odpowiedzialnością, wzrostem osobowym a przyjaźnią. Aktywny udział dzieci i młodzieży w Oratorium współtworzy środowisko oratoryjne, które każda z grup i stowarzyszeń traktuje jak własne.

Część działań wychowawczych została przeniesiona w miejsca, gdzie młodzi ludzie przebywają na co dzień. Spotkanie z nimi na "ich" terenie tworzy więzy zaufania i możliwość oddziaływania wychowawczego, również na tych młodych, którzy pomieszczenia Oratorium odwiedzają sporadycznie.

Działalność wychowawczo duszpasterska Oratorium wymaga ścisłej współpracy z proboszczem Parafii NSJ, wspólnotą salezjańską, wspólnotą Salezjanów Współpracowników, Zgromadzeniem Sióstr Wspólnej Pracy a także istniejącym na terenie parafii szkołami (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ekonomicznym, Szkołą Podstawową nr 30 oraz Szkołą Muzyczną, Wyższą Szkołą Menedżerską), a także z innymi pobliskimi ośrodkami wychowawczymi. Bardzo istotną rolę odgrywa współpraca z organami władzy samorządowej dzielnicy i władzami miasta oraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Cele Oratorium i założenia wychowawcze

Głównym celem Oratorium jest integralny rozwój młodego człowieka, który dokonuje się w środowisku wychowawczo duszpasterskim, opartym na systemie uprzedzającym, wypracowanym przez św. Jana Bosko. Wychowanie i wzrost w środowisku oratoryjnym ma ukształtować w młodym człowieku postawę dobrego obywatela i chrześcijanina.

 Wychowanie to ma prowadzić do:

- wzrostu ku dojrzałości ludzkiej wychowanków,

- wzrostu w wierze poprzez spotkanie z Chrystusem,

- odkrycia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła,

- rozeznania swojego życiowego powołania.

  

Struktury Oratorium im. św. Jana Bosko w Warszawie

Oratorium im. św. Jana Bosko w Warszawie posiada swoją strukturę, z której wynika podział zadań w procesie wychowawczo duszpasterskim. Zadania te podejmują:

Salezjanie (SDB) - charakteryzuje ich otwartość na młodzież, z czego wynika priorytet duszpasterstwa młodzieżowego. Są duszpasterzami grup, stowarzyszeń i wspólnot młodzieżowych i dziecięcych działających w środowisku oratoryjnym.

Salezjanie Współpracownicy - włączają się poprzez służbę w duchu i posłannictwie Księdza Bosko w pracę na rzecz dzieci i młodzieży w Oratorium; czynnie uczestniczą w prowadzeniu świetlicy środowiskowej.

Rada Oratorium - jej przewodniczącym jest wg Statutu Kierownik Oratorium, tworzą duszpasterze grup, stowarzyszeń i wspólnot młodzieżowych i dziecięcych oraz przedstawiciele środowisk wychowawczych Oratorium. Rada Oratorium jest wg statutu zarządem stowarzyszenia.

Wolontariusze - są nimi ludzie, którzy towarzyszą młodzieży uczęszczającej do Oratorium. Wolontariusze są bezpośrednimi współpracownikami Kierownika Oratorium. Wspólnie z całą wspólnotą wychowawczo - duszpasterską, której centrum jest wspólnota salezjańska, opracowują coroczny lokalny projekt wychowawczo duszpasterski.

Zadaniem wolontariuszy jest:

- prowadzenie zajęć w salach rekreacyjnych Oratorium;

- obecność wśród dzieci i młodzieży w środowisku oratoryjnym;

- prowadzenie zajęć w grupach;

- realizowanie programu wychowawczo-duszpasterskiego w im powierzonym zakresie

Jako całość Oratorium jest środowiskiem wychowawczym, które skupia wszystkie grupy młodzieżowe. Grupy oratoryjne powinny być tak formowane, aby były na siebie otwarte. Odpowiedzialni za poszczególne grupy podlegają Kierownikowi Oratorium i współpracują z nim. Każda grupa i stowarzyszenie działające w strukturach Oratorium posiada swoją tożsamość i własny program, który w aspekcie wychowawczym opiera się na wspólnym projekcie wychowawczo - duszpasterskim.